Friday, November 21, 2008

Hamish Smyth: wyborowa vodka bottle
wyborowa vodka bottle design from Hamish Smyth's portfolio

No comments: